Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Χαρισματικά Παιδιά με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ...


Σήμερα το άρθρο αφορά στα παιδιά και μάλιστα στα χαρισματικά παιδιά.

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωμένα πάνω από 25 χρόνια, δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των μαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση του περιεχομένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες μονάδες Ειδικής Αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης. Οι παραπάνω συνθήκες θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας. Ακόμη, αμφισβητείται, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βαθμό που δεν εφαρμόζεται το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα σε όλες τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να εναρμονισθούν τα Προγράμματα Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης με τα καινούργια δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της πολυπολιτισμικότητας αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και των δικαιωμάτων τους για ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο.

Αυτό που θα σας παρουσιάσω εγώ είναι η μελέτη που εκπονήθηκε λίγα χρόνια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο "Η εκπαίδευση των Μαθητών με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες Ταλέντα, Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"

Το περιεχόμενο αυτής της μελέτης είναι το ακόλουθο : 
  1. Γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ιδιαιτερότητες και ταλέντα.
  2. Επιστημονικές Προσεγγίσεις για το θέμα του ταλέντου και της χαρισματικότητας.
  3. Η έννοια της δημιουργικότητας.
  4. Η συναισθηματική διάσταση της χαρισματικότητας και του ταλέντου.
  5. Χαρισματικά παιδιά με χαμηλές επιδόσεις.
  6. Γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.
  7. Προτάσεις για εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά.
  8. Η καλλιέργεια του ταλέντου στα Μαθηματικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου